Đại lý module Emerson

Đại lý module Emerson

Ovation 1X00102H01 Power Distribution Board MagneTek WH1-PDM
Ovation 1X00133H01 PCI Fast Ethernet DAS NIC, W2K, XP
Ovation 1X00161H01 Fast Ethernet NIC – Dual Port for Controller ZYNX
Ovation 1X00185H01 PC BD, SUN XVR-100 GRAPHICS
Ovation 1X00188H01 HART High Performance Analog Output Personality Foam Insert
Ovation 1X00377H01 Cable Management Bar
Ovation 1X00415H01 Ovation Network Interface Card, Single Port
Ovation 1X00474G01 Cisco 2801 Field LAN Router for GE Mark VI Interface
Ovation 1X00474G02 Cisco 2801 Field LAN Router
Ovation 1X00480G01 Cisco 2811 Plant LAN Router
Ovation 3A99132G01 PC Board, PCPS Power Supply
Ovation 3A99132G02 PCPS:3PCPS04 W3-DPU-PS Assy
Ovation 3A99141G01 Q-Line Interface
Ovation 3A99158G01 Ovation Local I/O Interface
Ovation 3A99158G02 PCRL: 4PCRL2 PCI TO R-LINE ASY
Ovation 3A99190G01 Ovation Remote I/O Interface
Ovation 3A99199G01 Ovation Power Supply backplane
Ovation 3A99200G01 PCI Backplane
Ovation 3A99200G02 PCI Backplane
Ovation 3A99245G01 Ovation Grounding Bar
Ovation 3A99266G01 Local I/O Transition Panel
Ovation 3A99419G03 Ovation Cabinet Ground Cable
Ovation 3A99419G06 Ovation Cabinet Ground Cable
Ovation 3A99989G09 KIT,COLOR PRINTER,TALLY/GENICOM 2265
Ovation 3A99989H06 Tally/Genicom 2265 Printer – Color Ribbon
Ovation 3A99989H07 Tally/Genicom 2265 Printer – Black Ribbon
Ovation 3A99989H13 Tally/Genicom 2265C Printer
Ovation 4D33888G01 AC Distribution Panel
Ovation 4D33900G19 Ovation DIN RAIL Power Supply Assy
Ovation 4D33934G01 Line Filter Assy
Ovation 4D33935H01 Ovation Mylar Operator Keyboard
Ovation 4D33942G01 Chassis/Metalwork/Fan
Ovation 4D33942G02 Chassis/Metalwork/Fan
Ovation 4D33945G01 Ovation Controller (Chassis/Metalwork/Fan)
Ovation 5A22410H01 Solid State AC Relay Panel
Ovation 5A22410H02 Solid State DC Relay Panel
Ovation 5A22411H01 16pt Relay Panel 10A, C
Ovation 5A22412H01 8pt Relay Panel,10A
Ovation 5A22727G02 Ovation Consumables Kit – Fuses Only
Ovation 5A22727G03 Ovation Consumables Kit
Ovation 5A22971G01 KIT, CABINET TEMP MONITOR
Ovation 5A22982G01 KIT,OVATION RMT MSTR RED CTLR
Ovation 5A22982G02 KIT,OVATION RMT MSTR RED CTLR
Ovation 5A22982G03 KIT,OVATION RMT MSTR RED CTLR
Ovation 5A23111G02 AC POWER ADD-ON KIT
Ovation 5A23186G01 KIT, 50WATT POWER SUPPLY
Ovation 5A23398G01 RELAY BASE CONTACT WETTING KIT
Ovation 5A23743G01 HART 24VDC PWR SUPPLY KIT
Ovation 5A23831G01 OV INTERPOSING INPUT RELAY ASY
Ovation 5A23831G04 OV INTERPOSING INPUT RELAY ASY
Ovation 5A26129G01 Dual AC Power Cord Cable
Ovation 5A26137G01 Power Distribution Harness
Ovation 5A26137G02 Power Distribution Harness
Ovation 5A26137G03 Power Distribution Harness
Ovation 5A26137G04 Ovation Cable
Ovation 5A26141G05 Cable Controller to Transition Panel
Ovation 5A26144G03 Ground Cable
Ovation 5A26147G10 Remote I/O AUI Cable
Ovation 5A26148G14 Relay Cable for 5A22410 and 5A22411
Ovation 5A26149G14 Relay Cable for 5A22412
Ovation 5A26355G01 X-Terminal Kit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *