Đại lý phân phối Vipa

Đại lý phân phối Vipa

đại lý vipa | nhà phân phối vipa | bộ điều khiển vipa | đại lý module vipa
VIPA 353-1DP01
VIPA 307-1BA00 AC 100/240V,DC24V,2.5A
VIPA 307-1EA00 AC 100/240V,DC24V,5A
VIPA 307-1KA00 AC 100/240V,DC24V,10A
VIPA 312-5BE13 CPU 312 DI16/DO8, PtP
VIPA 313-5BF13 CPU 313 DI24/DO16/AI4/AO2/PT100, PtP
VIPA 313-6CF13 CPU 313 DI16/DO16, Profibu
VIPA 314-2BG03 CPU 314 Profibus
VIPA 314-2AG12 CPU 314 Profibu
VIPA 314-2AG13 CPU 314 Profibu TIA-Portal
VIPA 314-6CF02 CPU 314 DIO/AIO/PT100 Profibus
VIPA 314-6CF03 CPU 314 DIO/AIO/PT101 Profibus TIA-Portal
VIPA 314-6CG13 CPU 314 DI24/DO16/DIO8/AI4/AO2/PT100 Profibus
VIPA 315-2AG12 CPU 315 Profibu
VIPA 315-2AG13 CPU 315 Profibu TIA-Portal
VIPA 315-4NE12 CPU 315 CP343,Profibu
VIPA 315-4NE13 CPU 315 CP343/Profibu TIA-Portal
VIPA 317-2AJ12 CPU 317 Profibu,Speed-Bus
VIPA 317-4NE12 CPU 317 Profibu,CP343,Speed-Bus
VIPA 515-2AJ02 CPU 515 PCI Speed7 (PLC + Profibus
VIPA 517-2AJ02 CPU 517 PCI Speed7 (PLC + Profibus
VIPA 517-4NE02 CPU 517 PCI Speed7 (PLC+Profibu+TCP/IP)
VIPA 353-1DP01 Profibus-DP
VIPA 321-1BH01 16 DC 24V
VIPA 321-1FH00 16 AC 120/230V
VIPA 321-1BL00 32 DC 24V
VIPA 322-1BF01 8 DC 24V 2A
VIPA 322-5FF00 8 AC 120/230V 2A
VIPA 322-1BH01 16 DC 24V 1A
VIPA 322-1BH41 16 DC 24V 2A
VIPA 322-1BL00 32 DC 24V 1A
VIPA 322-1HH00 16 5A
VIPA 323-1BH00 16 DC 24V
VIPA 323-1BH01 8 /8 DC 24V
VIPA 323-1BL00 16 /16 DC 24V
VIPA 331-1KF01 8
VIPA 331-7KB01 2
VIPA 331-7KF01 8
VIPA 332-5HB01 2
VIPA 332-5HD01 4
VIPA 334-0KE00 4 /2
VIPA 341-1AH01 RS232C
VIPA 341-1CH01 RS422/485
VIPA 342-1CA70 CANopen
VIPA 342-1DA70 Profibus-DP
VIPA 342-1IA70 Interbus
VIPA 343-1EX71 CP 343 S TCP/IP,四口Hub
VIPA 341-2CH71 2 x RS422/485
VIPA 321-1BH70 16 DC 24V 2.56μs…40ms
VIPA 322-1BH70 16 DC 24V 0.5A 100kHz
VIPA 323-1BH70 16 DC 24V
VIPA 331-7AF70 8 +/-20mA 100μs
VIPA 331-7BF70 8 +/-10V 100μs
VIPA 953-0KX10 MMC
VIPA 953-1LE00 MCC – Speed7 CPU 32K
VIPA 953-1LF00 MCC – Speed7 CPU 64K
VIPA 953-1LG00 MCC – Speed7 CPU 128K
VIPA 953-1LH00 MCC – Speed7 CPU 256K
VIPA 953-1LJ00 MCC – Speed7 CPU 512K
VIPA 953-1LK00 MCC – Speed7 CPU 1M
VIPA 953-1LL00 MCC – Speed7 CPU 2M
VIPA 953-1LM00 MCC – Speed7 CPU 4M
VIPA 953-1LP00 MCC – Speed7 CPU 8M
VIPA 972-0DP01 Profibus-DP 90°,12M
VIPA 972-0DP10 Profibus-DP 90 12M
VIPA 972-0DP20 Profibus-DP 45 12M
VIPA 972-0DP30 Profibus-DP 0 12M
VIPA 950-0KB01 RS232-MPI
VIPA 950-0KB31 USB-MPI
VIPA 221-1BF00 8 DC 24V
VIPA 221-1BF10 8 DC 24V 0.2ms
VIPA 221-1BF21 8 DC 24V alarm
VIPA 221-1BF30 8 DC 24V
VIPA 221-1BF50 8 DC 24V NPN
VIPA 221-1BH10 16 DC 24V
VIPA 221-1BH20 14 DC 24V 1x32Bit
VIPA 221-1BH30 16 DC 24V
VIPA 221-1BH51 16 DC 24V NPN
VIPA 221-1FD00 4 AC/DC 90…230V
VIPA 221-1FF20 8 AC/DC 60…230V
VIPA 221-1FF30 8 AC/DC 24…48V
VIPA 221-1FF40 8 AC 230V
VIPA 221-1FF50 8 AC/DC 180…265V
VIPA 221-2BL10 32 DC 24V
VIPA 222-1BF00 8 DC 24V 1A
VIPA 222-1BF10 8 DC 24V 2A
VIPA 222-1BF20 8 DC 24V 2A
VIPA 222-1BF30 8 DC 24V 0.5A
VIPA 222-1BF50 8 DC 24V NPN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *