Tụ điện BAM12√3-100-1W 12/√3 100

Tụ điện BAM12√3-100-1W 12/√3 100

1 6kV BWF/BFF/BFM/BAM 6.6/ 3-30-1W 6.6/ 3 30 6.58 1
2 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 50 10.96 1
3 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 100 21.92 1
4 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 200 43.84 1
5 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 300 65.77 1
6 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-18-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 18 1.44 1
7 BWF/BFF/BFM/BAM 6.3-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 30 2.41 1
8 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 50 4.01 1
9 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 100 8.02 1
10 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 200 16.04 1
11 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 300 24.06 1
12 BWF/BFF/BFM/BAM10kV BWF/BFF/BFM/BAM10.5-18-1W 10.5 18 0.52 1
13 BWF/BFF/BFM/BAM10.5-30-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 30 0.87 1
14 BWF/BFF/BFM/BAM10.5-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 50 1.44 1
15 BWF/BFF/BFM/BAM10.5-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 100 2.89 1
16 BWF/BFF/BFM/BAM10.5-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 200 5.78 1
17 BWF/BFF/BFM/BAM10.5-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM10.5 300 8.66 1
18 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-16-1W 11/√3 16 1.26 1
19 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-25-1W 11/√3 25 1.97 1
20 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-30-1W 11/√3 30 2.37 1
21 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-50-1W 11/√3 50 3.95 1
22 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-100-1W 11/√3 100 7.89 1
23 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-150-1W 11/√3 150 11.84 1
24 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-200-1W 11/√3 200 15.78 1
25 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-300-1W 11/√3 300 23.68 1
26 BWF/BFF/BFM/BAM11√3-334-1W 11/√3 334 26.36 1
27 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-100-1W 12/√3 100 6.63 1
28 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-200-1W 12/√3 200 13.27 1
29 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-300-1W 12/√3 300 19.90 1
30 BWF/BFF/BFM/BAM12√3-334-1W 12/√3 334 22.16 1
31 BWF/BFF/BFM/BAM10kV/35kV 11-30-1W 11 30 0.79 1
32 BWF/BFF/BFM/BAM√11-50-1W 11 50 1.32 1
33 BWF/BFF/BFM/BAM√11-100-1W 11 100 2.63 1
34 BWF/BFF/BFM/BAM√11-150-1W 11 150 3.95 1
35 BWF/BFF/BFM/BAM√11-200-1W 11 200 5.26 1
36 BWF/BFF/BFM/BAM√11-300-1W 11 300 7.89 1
37 BWF/BFF/BFM/BAM√11-334-1W 11 334 8.79 1
38 BWF/BFF/BFM/BAM√12-30-1W 12 30 0.66 1
39 BWF/BFF/BFM/BAM√12-50-1W 12 50 1.11 1
40 BWF/BFF/BFM/BAM√12-100-1W 12 100 2.21 1
41 BWF/BFF/BFM/BAM√12-150-1W 12 150 3.32 1
42 BWF/BFF/BFM/BAM√12-200-1W 12 200 4.42 1
43 BWF/BFF/BFM/BAM√12-300-1W 12 300 6.63 1
44 BWF/BFF/BFM/BAM12-334-1W 12 334 7.38 1
1 6KV BWF/BFF/BFM/BAM 系列 6.3-20-3W 6.3 20 1.60 3
2 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-30-3W 6.3 30 2.41 3
3 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-50-3W 6.3 50 4.01 3
4 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-100-3W 6.3 100 8.02 3
5 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-150-3W 6.3 150 12.03 3
6 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-200-3W 6.3 200 16.04 3
7 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-300-3W 6.3 300 24.06 3
8 BWF/BFF/BFM/BAM6.6-20-3W 6.6 20 1.46 3
9 BWF/BFF/BFM/BAM6.6-30-3W 6.6 30 2.19 3
10 BWF/BFF/BFM/BAM6.6-50-3W 6.6 50 3.65 3
11 BWF/BFF/BFM/BAM6.6-100-3W 6.6 100 7.31 3
12 BWF/BFF/BFM/BAM10KV 6.6-150-3W 6.6 150 10.96 3
13 BWF/BFF/BFM/BAM6.6-200-3W 6.6 200 14.61 3
14 BWF/BFF/BFM/BAM6.6-300-3W 6.6 300 21.92 3
15 BWF/BFF/BFM/BAM11-20-3W 11 20 0.53 3
16 BWF/BFF/BFM/BAM11-30-3W 11 30 0.79 3
17 BWF/BFF/BFM/BAM11-50-3W 11 50 1.32 3
18 BWF/BFF/BFM/BAM11-100-3W 11 100 2.63 3
19 BWF/BFF/BFM/BAM11-150-3W 11 150 3.95 3
20 BWF/BFF/BFM/BAM11-200-3W 11 200 5.26 3
21 BWF/BFF/BFM/BAM11-300-3W 11 300 7.89 3
22 BWF/BFF/BFM/BAM12-20-3W 12 20 0.44 3
23 BWF/BFF/BFM/BAM12-30-3W 12 30 0.66 3
24 BWF/BFF/BFM/BAM12-50-3W 12 50 1.11 3
25 BWF/BFF/BFM/BAM12-100-3W 12 100 2.21 3
26 BWF/BFF/BFM/BAM12-150-3W 12 150 3.32 3
27 BWF/BFF/BFM/BAM12-200-3W 12 200 4.42 3
28 BWF/BFF/BFM/BAM12-300-3W 12 300 6.63 3
30 BWF/BFF/BFM/BAM11-14-3DW 11 14 0.37 3
31 BWF/BFF/BFM/BAM11-20-3DW 11 20 0.53 3
32 BWF/BFF/BFM/BAM11-30-3DW 11 30 0.79 3
33 BWF/BFF/BFM/BAM11-50-3DW 11 50 1.32 3
34 BWF/BFF/BFM/BAM11-100-3DW 11 100 2.63 3
35 BWF/BFF/BFM/BAM11-120-3DW 11 120 3.16 3
36 BWF/BFF/BFM/BAM11-150-3DW 11 150 3.95 3
37 BWF/BFF/BFM/BAM11-200-3DW 11 200 5.26 3
38 BWF/BFF/BFM/BAM11-250-3DW 11 250 6.58 3
39 BWF/BFF/BFM/BAM11-300-3DW 11 300 7.89 3
40 BWF/BFF/BFM/BAM12-50-3DW 12 50 1.11 3
41 BWF/BFF/BFM/BAM12-100-3DW 12 100 2.21 3
42 BWF/BFF/BFM/BAM12-150-3DW 12 150 3.32 3
43 BWF/BFF/BFM/BAM12-200-3DW 12 200 4.42 3
44 BWF/BFF/BFM/BAM12-300-3DW 12 300 6.63 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *