Nhà phân phối Krom schroeder

Nhà phân phối Krom schroeder

đại lý kromschroder | kromschroder distributor viet nam | công tắc áp suất kromschroder | đầu đốt kromschroder

Biến áp đánh lửa TZI5-15/20W
Biến áp đánh lửa TZI5-15/100W
Biến áp đánh lửa TZI7-25/20W
Biến áp đánh lửa TZI7,5-20/33W
Biến áp đánh lửa TZI7,5-12/100W
Biến áp đánh lửa TZI 5-15/20R
Biến áp đánh lửa TZI 5-15/100R
Biến áp đánh lửa TZI 7-25/20R
Biến áp đánh lửa TZI 7,5-20/33R
Biến áp đánh lửa TZI 7,5-12/100R
Biến áp đánh lửa TGI5-15/100W
Biến áp đánh lửa TGI7-25/20W
Biến áp đánh lửa TGI7,5-20/33W
Biến áp đánh lửa TGI7,5-12/100W
Biến áp đánh lửa TGI 5-15/100R
Biến áp đánh lửa TGI 7-25/20R
Biến áp đánh lửa TGI 7,5-20/33R
Biến áp đánh lửa TGI 7,5-12/100R
Biến áp đánh lửa TZI 5/20T 230 50 (60) 0,5 (0,35) 5000 15 (11) A IP 20 20 % ED 4 0,9
Biến áp đánh lửa TZI 5/100T 230 50 (60) 0,45 (0,35) 5000 15 (11) B IP 20 DB 5 1,5
Biến áp đánh lửa TZI 7/20T 230 50 (60) 1,1 (0,8) 7000 25 (18) B IP 20 20 % ED 5 1,5
Biến áp đánh lửa TZI 7,5/100T 230 50 (60) 0,6 (0,45) 7500 12 (9) B IP 20 DB 6 2
Biến áp đánh lửa TZI 5/20N 115 50 (60) 1(0,7) 5000 15 (11) A IP 20 20 % ED 4 0,9
Biến áp đánh lửa TZI 5/100N 115 50 (60) 0,9 (0,7) 5000 15 (11) B IP 20 DB 5 1,5
Biến áp đánh lửa TZI 7/20N 115 50 (60) 2,2 (1,6) 7000 25 (18) B IP 20 20 % ED 5 1,5
Biến áp đánh lửa TZI 7,5/100N 115 50 (60) 1,2 (0,9) 7500 12 (9) B IP 20 DB 6 2
Biến áp đánh lửa TZI 7,5/33N 115 50 (60) 1,8 (1,35) 7500 20 (15) B IP 20 33 % ED 7 2
Biến áp đánh lửa TGI 5/100T 230 50 (60) 0,45 (0,35) 5000 15 (11) C IP 65 DB 8 3
Biến áp đánh lửa TGI 7/20T 230 50 (60) 1,1 (0,8) 7000 25 (18) C IP 65 20 % ED 8 3
Biến áp đánh lửa TGI 7,5/100T 230 50 (60) 0,6 (0,45) 7500 12 (9) C IP 65 DB 8 3,5
Biến áp đánh lửa TGI 5/100N 115 50 (60) 0,9 (0,7) 5000 15 (11) C IP 65 DB 8 3
Biến áp đánh lửa TGI 7/20N 115 50 (60) 2,2 (1,6) 7000 25 (18) C IP 65 20 % ED 8 3
Biến áp đánh lửa TGI 7,5/100N 115 50 (60) 1,2 (0,9) 7500 12 (9) C IP 65 DB 8 3,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *