Đại lý rơ le Crydom

Đại lý rơ le Crydom

nhà phân phối crydom | crydom việt nam | đại lý crydom | rơ le crydom | rơ le bán dẫn crydom | rơ le thời gian

 Part Number Control Voltage Range Maximum Load Current Operating Voltage Range Timer Function
Rơ le DRTA06D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 1-60 VDC Delay on Make
Rơ le DRTB06D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 1-60 VDC Single Shot
Rơ le DRTC06D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 1-60 VDC Delay on Break
Rơ le DRTH06D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 1-60 VDC Interval
Rơ le DRTL06D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 1-60 VDC Repeat Cycle
Rơ le DRTU06D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 1-60 VDC Multifunction
Rơ le Part Number Control Voltage Range Maximum Load Current Operating Voltage Range Mounting
Rơ le A1210 90-280 VAC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le A1210-10 90-280 VAC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le A1210-B 90-280 VAC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le A1210E 18-36 VAC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le A1210E-10 18-36 VAC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le A1210ET 18-36 VAC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le A1210ET-10 18-36 VAC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le A1210T 90-280 VAC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le A1210T-10 90-280 VAC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le A1210T-B 90-280 VAC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le A1225 90-280 VAC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1225-10 90-280 VAC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1225-B 90-280 VAC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1225E 18-36 VAC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1225E-10 18-36 VAC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1225ET 18-36 VAC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1225ET-10 18-36 VAC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1225T 90-280 VAC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1225T-10 90-280 VAC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1225T-B 90-280 VAC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1240 90-280 VAC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1240-10 90-280 VAC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1240-B 90-280 VAC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1240E 18-36 VAC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1240E-10 18-36 VAC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1240ET 18-36 VAC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1240ET-10 18-36 VAC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1240T 90-280 VAC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1240T-10 90-280 VAC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A1240T-B 90-280 VAC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le A2410 90-280 VAC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le A2410-10 90-280 VAC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le A2410-B 90-280 VAC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le A2410E 18-36 VAC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le A2410E-10 18-36 VAC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le A2410ET 18-36 VAC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le A2410ET-10 18-36 VAC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le A2410T 90-280 VAC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le A2410T-10 90-280 VAC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le A2410T-B 90-280 VAC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le A24110 90-280 VAC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24110-10 90-280 VAC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24110-B 90-280 VAC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24110E 18-36 VAC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24110ET 18-36 VAC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24110T 90-280 VAC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24110T-10 90-280 VAC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24110T-B 90-280 VAC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24125 90-280 VAC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24125-10 90-280 VAC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24125-B 90-280 VAC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24125E 18-36 VAC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24125ET 18-36 VAC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24125T 90-280 VAC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24125T-10 90-280 VAC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A24125T-B 90-280 VAC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2425 90-280 VAC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2425-10 90-280 VAC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2425-B 90-280 VAC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2425E 18-36 VAC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2425E-10 18-36 VAC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2425ET 18-36 VAC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2425ET-10 18-36 VAC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2425T 90-280 VAC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2425T-10 90-280 VAC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2425T-B 90-280 VAC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2450 90-280 VAC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2450-10 90-280 VAC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2450-B 90-280 VAC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2450E 18-36 VAC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2450E-10 18-36 VAC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2450ET 18-36 VAC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2450ET-10 18-36 VAC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2450T 90-280 VAC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2450T-10 90-280 VAC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2450T-B 90-280 VAC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2475 90-280 VAC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2475-10 90-280 VAC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2475-B 90-280 VAC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2475E 18-36 VAC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2475E-10 18-36 VAC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2475ET 18-36 VAC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2475ET-10 18-36 VAC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2475T 90-280 VAC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2475T-10 90-280 VAC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2475T-B 90-280 VAC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2490 90-280 VAC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2490-10 90-280 VAC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2490-B 90-280 VAC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2490E 18-36 VAC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2490E-10 18-36 VAC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2490ET 18-36 VAC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2490ET-10 18-36 VAC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2490T 90-280 VAC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2490T-10 90-280 VAC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A2490T-B 90-280 VAC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le A4825 90-280 VAC 25 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4825-10 90-280 VAC 25 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4825T 90-280 VAC 25 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4825T-10 90-280 VAC 25 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4850 90-280 VAC 50 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4850-10 90-280 VAC 50 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4850T 90-280 VAC 50 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4850T-10 90-280 VAC 50 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4875 90-280 VAC 75 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4875-10 90-280 VAC 75 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4875T 90-280 VAC 75 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4875T-10 90-280 VAC 75 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4890 90-280 VAC 90 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4890-10 90-280 VAC 90 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4890T 90-280 VAC 90 A 80-530 VAC Panel
Rơ le A4890T-10 90-280 VAC 90 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D1210 3-32 VDC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le D1210-10 3-32 VDC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le D1210-B 3-32 VDC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le D1210T 3-32 VDC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le D1210T-10 3-32 VDC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le D1210T-B 3-32 VDC 10:00 SA 24-140 VAC Panel
Rơ le D1225 3-32 VDC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le D1225-10 3-32 VDC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le D1225-B 3-32 VDC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le D1225T 3-32 VDC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le D1225T-10 3-32 VDC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le D1225T-B 3-32 VDC 25 A 24-140 VAC Panel
Rơ le D1240 3-32 VDC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le D1240-10 3-32 VDC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le D1240-B 3-32 VDC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le D1240T 3-32 VDC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le D1240T-10 3-32 VDC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le D1240T-B 3-32 VDC 40 A 24-140 VAC Panel
Rơ le D2410 3-32 VDC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le D2410-10 3-32 VDC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le D2410-B 3-32 VDC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le D2410T 3-32 VDC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le D2410T-10 3-32 VDC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le D2410T-B 3-32 VDC 10:00 SA 24-280 VAC Panel
Rơ le D24110 3-32 VDC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24110-10 3-32 VDC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24110-B 3-32 VDC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24110E 18-36 VAC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24110ET 18-36 VAC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24110T 3-32 VDC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24110T-10 3-32 VDC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24110T-B 3-32 VDC 110 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24125 3-32 VDC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24125-10 3-32 VDC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24125-B 3-32 VDC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24125E 18-36 VAC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24125ET 18-36 VAC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24125T 3-32 VDC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24125T-10 3-32 VDC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D24125T-B 3-32 VDC 125 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2425 3-32 VDC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2425-10 3-32 VDC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2425-B 3-32 VDC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2425T 3-32 VDC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2425T-10 3-32 VDC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2425T-B 3-32 VDC 25 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2450 3-32 VDC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2450-10 3-32 VDC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2450-B 3-32 VDC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2450T 3-32 VDC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2450T-10 3-32 VDC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2450T-B 3-32 VDC 50 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2475 3-32 VDC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2475-10 3-32 VDC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2475-B 3-32 VDC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2475T 3-32 VDC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2475T-10 3-32 VDC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2475T-B 3-32 VDC 75 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2490 3-32 VDC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2490-10 3-32 VDC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2490-B 3-32 VDC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2490T 3-32 VDC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2490T-10 3-32 VDC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D2490T-B 3-32 VDC 90 A 24-280 VAC Panel
Rơ le D4825 4-32 VDC 25 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4825-10 4-32 VDC 25 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4825T 3-32 VDC 25 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4825T-10 3-32 VDC 25 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4850 4-32 VDC 50 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4850-10 4-32 VDC 50 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4850T 3-32 VDC 50 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4850T-10 3-32 VDC 50 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4875 4-32 VDC 75 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4875-10 4-32 VDC 75 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4875T 3-32 VDC 75 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4875T-10 3-32 VDC 75 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4890 4-32 VDC 90 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4890-10 4-32 VDC 90 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4890T 3-32 VDC 90 A 80-530 VAC Panel
Rơ le D4890T-10 3-32 VDC 90 A 80-530 VAC Panel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *