Card STOCK Z10874-1

Card STOCK Z10874-1

Panel:D28752-1 and D28753-1
LCD: 40S203DA4 and M402SD07GR
196NT CPU plate:D28672-1,D31705-1 and D31771-1
LOAD CELL: C18305-1,CS6200 and CS19387
196NT power panel:D21231-1 and D21232-1
Tacho-Generator:SZMB-9
Calibration probe:AA21306-1,C23196-1 and C19900-1
A1 card:Z10874-1
A2 card:Z10867-1,C13966-1 and Z10866
A3 card:Z10867-1,C13966-1 and Z10866
LSFD: AA21306-1, AB13837-1, A23105-1, A23105-1, A-20GV22-B and Z0X-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *