Thứ Tư , Tháng Hai 8 2023

Tag Archives: BAM11√3-50-1W 11/√3 50

Tụ điện BAM12√3-100-1W 12/√3 100

Tụ điện BAM12√3-100-1W 12/√3 100 1 6kV BWF/BFF/BFM/BAM 6.6/ 3-30-1W 6.6/ 3 30 6.58 1 2 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-50-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 50 10.96 1 3 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-100-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 100 21.92 1 4 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-200-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 200 43.84 1 5 BWF/BFF/BFM/BAM6.6√3-300-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.6/ 3 300 65.77 1 6 BWF/BFF/BFM/BAM6.3-18-1W BWF/BFF/BFM/BAM6.3 18 1.44 1 7 …

Read More »